Quy trình tạo dự án ATSCADA, cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database cho ứng dụng ATSCADA

I. QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI DỰ ÁN ATSCADA TRÊN MÁY KHÁCH

 

Quy trình tao du an ATSCADA

II. QUY TRÌNH BACKUP VÀ RESTORE MYSQL DATABASE CHO DỰ ÁN ATSCADA

Quy trình Backup Restore DB

 

Leave a Reply