Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Các Chức Năng iDriver

iDriver là một component, iDriver sẽ deserialize hệ thống Tag File được tạo ra từ iTagBuilder và iDriver sẽ kết nối với những ATDriver Servers hoặc OPC Servers để lấy dữ liệu thời gian thực và sau đó cung cấp … Read More