PLCPi – an IoT PLC USER MANUAL (in Vietnamese)

posted in: PLCPi-PLC | 6

0. THƯ VIỆN VIDEO HUẤN LUYỆN TRỰC TUYẾN PLCPi

1. PLCPi User Manual Ver 3 – Hướng dẫn sử dụng và lập trình PLCPi3 Tập 1

2. PLCPi Programming Software – Thư viện lập trình PLCPi trên Visual Studio

3. Visual Studio 2013 community – PLCPi  Programming IDE

4. WinSCP

5. Putty

6. Examples – Các ví dụ.

 

PLCPishop

Leave a Reply