ATSCADA – .Net SCADA Solutions

posted in: ATSCADA-Desktop Toolkit | 0

 

VUI LÒNG XEM HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT

 

 

1. ATSCADA – .NET SCADA Solution – Professional Ver 4.0.0.1 (Pack 1)

2. ATSCADA – .NET SCADA Solution – Community Free Ver 4.0.0.1 (Pack 1)

3. ATDriver Server 4.0.0.1 (Pack 1)

 

4. ATSCADA – .NET SCADA Solution – Professional Ver 3.0.0.0 

5. ATSCADA – .NET SCADA Solution – Community Free Ver 3.0.0.0 

6. ATDriver Server 2.5.2

 

7.Visual Studio 2019

 

Lưu ý: Sản phẩm này hỗ trợ .NET framework 4.5 trở lên và hỗ trợ Visual Studio 2013 đến 2019. Sản phẩm chưa được test trên Vs2022!

 

 

Leave a Reply