Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

1. Đọc giá trị của tag:

string TagValue = Driver.GetTagValue(WebTagName); //WebTagName = TaskName.TagName

2. Ghi giá trị của tag:

Driver.WriteTag(WebTagName, “StringTagValue”);

3. Đọc Status của tag:

string TagStatus  = Driver.GetTagStatus(WebTagName); //”Good” or “Bad”

Leave a Reply