ATSCADA – Software Architecture

Tìm hiểu về ATSCADA – Kiến trúc phần mềm

ATSCADA được thiết kế trên KIẾN TRÚC MỞ MỚI NHẤT của tương tác PLUGIN, tương tác Component và tương tác DỊCH VỤ.

Dựa vào hình ảnh kiến ​​trúc và video dưới đây, bạn có thể nhận ra điều này một cách rõ ràng.

Kiến trúc phần mềm ATSCADA

Tham khảo video:

>> Tham khảo: Khoá học tiếng Anh – Traning

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

ATSCADA Installation Guide

Video ATSCADA Installation Guide The following video shows the steps of ATSCADA installation. If having any [...]

ATSCADA Graphic Tools

ATSCADA Graphics Tool Guide ATSCADA Graphic Tools: iGraphic, iImageButton, iGauge, iHBar, iVBar, iMotion Picture, iRealtime [...]

ATSCADA Advanced Programming: Email, SMS programming

In the SCADA applications, sometimes you need to send notifications email or SMS to your [...]

ATSCADA Custom Usercontrol programming

In this section, I’ll show complete demo of how to create Custom User Control in [...]

ATSCADA Advanced Programming Tag Events

In advanced programming, we usually use tag events to do some duties, we have two [...]

ATSCADA Advanced Programming Tag Read/Write

In advanced programming, sometimes we need to read the tag value or write the tag [...]

Leave a Reply