Vietnamese – Traning Courses

posted in: Training Videos | 0

MỤC LỤC :

 

I. Kiến Trúc ATSCADA

1. Kiến Trúc Hệ Thống

2. Kiến Trúc Phần Mềm

II. Cài Đặt ATSCADA & Các Tính Năng ATSCADA

1. Cài đặt ATSCADA – .NET Solution Web Enabled

2. Giới thiệu ATDriver Server

3. Giới thiệu iTagBuilder

4. iDriver

5. Quy trình tạo dự án, cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database cho ứng dụng ATSCADA

6. ATSCADA Windows Tools (iTools)

– Realtime Tools: iTextBox, iLabel, ibutton, iInput, iStatus, iStatusFooter

– Graphic Tools: iGraphic, iImageButton, iGauge, iHBar, iVBar, iMotion Picture, iRealtime Trend

– Historical Tools: iDataLogger, iDataReporter, iHistorical Trend

– Alarm Tools: iAlarmLogger, iAlarmReporter, iAlarmViewer, iEmail, iSMS

– Authentication Tools: iLogin, iCreateUserAccount, iUpdateUserAccount

– Web Porting Tools: iWebPort

7. Quy trình tạo 1 dự án Windows ATSCADA Application 

8. ATSCADA Web Tools (iTools.Web):

Templates: Application Template, Page Template

Realtime Tools: iTextBox, iInput, iLabel, iStatus, iLight, iRealtimeTrend, iButton

Report Tools: iDataReporter, iHistorical Trend

Alarm Tools: iAlarmViewer, iAlarmReporter

Authentication Tools: iLogin, iLogout

Download: FirstWebApp Example

9. Cài đặt IIS Web Server hỗ trợ asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

10. Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

 III. ATSCADA ĐÁM MÂY

1. Ứng Dụng Đơn Lẻ

2. Ứng Dụng Phân Tán Trong Mạng Lan 

3. Ứng Dụng Phân Tán Trong Internet

4. Hướng dẫn tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server qua internet

IV. Lập Trình ATSCADA Nâng Cao( C#)

1. Lập trình ứng dụng Windows

– Các Chức Năng iDriver 

– Tag Đọc/Ghi

– Tag Events

– Lập Trình Email, SMS

– Cách tạo tools cho ATSCADA – Lập Trình ATSCADA UserControl

– Cách tạo Native Driver cho ATDriver – Lập Trình Driver

2. Lập trình ứng dụng Web

– Đọc/Ghi Value/Status của Tag

V. Các Ví Dụ

1. Ví Dụ 1

2. Ví Dụ 2

3. Ví Dụ 3

4. Ví Dụ 4

5. FirstWebApp

Leave a Reply