Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows Desktop để kết nối với đám mây ATSCADA Server qua đường truyền internet.

Leave a Reply