PHẦN MỀM SCADA ATSCADA: EXAMPLE 4

PHẦN MỀM SCADA ATSCADA: EXAMPLE 4

ExampleMAINSUA

Hệ thống SCADA được thiết kế bằng phần mềm ATSCADA

REALTIMESUA

Vẽ biểu đồ thời gian thực Realtime Trend

REALTIME TREND

Data Report: Dữ liệu được log vào cơ sở dữ liệu theo thời gian hoặc theo sự kiện data change

Vẽ biểu đồ lược sử Historical Trend

DATA REPORT

Xuất báo cáo ra file excel dạng đồ thị và dạng bảng dữ liệu số

DATA REPORT TREDSUA

Thống kê dữ liệu

DATA REPORT EXEL SUA

Cảnh báo Alarm

ALARM

Xuất dữ liệu cảnh báo ra File Exce

lALARM EXECL SUA

Download Project Example 4

 

Leave a Reply