Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Các Chức Năng iDriver

iDriver là một component, iDriver sẽ deserialize hệ thống Tag File được tạo ra từ iTagBuilder và iDriver sẽ kết nối với những ATDriver Servers hoặc OPC Servers để lấy dữ liệu thời gian thực và sau đó cung cấp những dữ liệu thời gian thực đó cho những ứng dụng SCADA.

Sau đây là những function của iDriver,Task,Tag:

1.iDriver functions:

+ AddTask: Add a new task
+ ATDriverlist: include all ATDrivers which were added when creating tag file
+ Inherit: set the inheritance of iDriver, if Inherit = false, this iDriver is main Driver, else if Inherit =true, this iDriver inherits everything from main Driver

+ InternalTaskCollection: the list of internal tasks
+ InternalTaskCount: the number of internal task
+ RemoveTask: delete a task
+ TaskCollection: the list of external tasks
+ TaskCount: the number of external task

2. Task functions:

+ AddTag: Add a new tag
+ Driver: driver of task
+ RemoveTag: remove a tag
+ TagCollection: the list of tags

3. Tag functions:

+ Address: the address of tag
+ Status: the connection status of tag
+ Timestamp: timestamp at which event occured
+ Value: the value of tag

Leave a Reply