Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Tag Đọc/Ghi

Trong lập trình nâng cao, đôi lúc chúng ta cần đọc hoặc ghi giá trị của Tag để xử lý hoặc điều khiển. Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc hoặc ghi giá trị của Tag.

1. Read value of Tag:

string ReadValueTag = iDriver.Task(“task name”).Tag(“tag name”).Value;

2. Write value to Tag:

iDriver.Task(“task name”).Tag(“tag name”).Value = “value”;

Leave a Reply