Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Email, SMS

Trong những ứng dụng SCADA, đôi khi các bạn cần phải gửi những thông báo qua email hoặc SMS tới văn phòng hoặc số điện thoại của mình. Để biết được tình trạng máy móc hoặc các quá trình xử lý đang hoạt động như thế nào khi các bạn không trực tiếp giám sát chúng.

Sau đây là một ứng dụng mẫu về gửi những thông báo qua email và SMS sử dụng ATSCADA Alarm Tools viết bằng ngôn ngữ C#.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;
using ATSCADA;
using System.Net.Mail;
using System.IO;

namespace EmailSMSProgramming
{

public partial class Form1 : Form
{

public Form1()
{

InitializeComponent();

}
private void btSendEmail_Click(object sender, EventArgs e)
{

ATSCADA.iWinTools.iEmail email = new ATSCADA.iWinTools.iEmail(); // Create email object
string toEmail = “example@gmail.com“;
email.Message.To.Add(toEmail); // Recipients email ID

email.Message.Subject = “Email Subject“; // Email Subject
email.Message.Body = “Text body“; // text body

//Attach files
if (File.Exists(@”C:\Program Files\ATPro\ATSCADA\Reports\DataGeneral” + “.xls”))
{

Attachment _data = new Attachment(@”C:\Program Files\ATPro\ATSCADA\Reports\DataGeneral” + “.xls”);
email.Message.Attachments.Add(_data);

}

//Send email
email.SendEmail(); // send email to recipients
email.Message.Dispose();
email.Dispose();

}

private void btSendSMS_Click(object sender, EventArgs e)
{

//SMS
ATSCADA.iWinTools.iSMS sms = new ATSCADA.iWinTools.iSMS(); // create SMS object
sms.COMPort = “COM11.115200.8.None.One”; // set port for SMS modem
sms.Message = “message content”; // message content

string recipient = “your phone number”; // recipient phone number
sms.Close();
sms.Open();
sms.sendMsg(recipient.Trim()); // send SMS to recipient
sms.DeleteMsg(); // clear SMS
sms.Close();
sms.Dispose();

}

}

}

>> Xem thêm:  Vietnamese – Traning Courses

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ATSCADA qua số hotline để được tư vấn.

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server TÌM [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows [...]

Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

TÌM HIỂU ĐỌC/GHI TAG TRONG WEB BASED ATSCADA 1. Đọc giá trị của tag: string [...]

Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Video hướng dẫn  Hướng dẫn cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based [...]

Leave a Reply