Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Tag Events

Trong lập trình nâng cao, chúng ta thường sử dụng những sự kiện của Tag Events để xử lý những tác vụ nào đó, chúng ta có 2 sự kiện của Tag:

  1. Sự kiện xảy ra khi giá trị của Tag thay đổi
  2. Sự kiện xảy ra khi trạng thái kết nối của Tag thay đổi

Ví dụ về những sự kiện của Tag sử dụng ngôn ngữ C#.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication17
{

public partial class Form1 : Form
{

public Form1()
{

InitializeComponent();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

// Event occur when the Tag value changed
iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).TagValueChanged += Form1_TagValueChanged;

// Event occur when the connection status (good or bad) of Tag changed
iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).TagStatusChanged += Form1_TagStatusChanged;

}

void Form1_TagValueChanged(object o, ATSCADA.TagValueEventArgs e)
{

// Show the Tag value when the Tag value changed
MessageBox.Show(iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).Value);

}

void Form1_TagStatusChanged(object o, ATSCADA.TagStatusEventArgs e)
{

// Show the connection status (good or bad) of Tag
MessageBox.Show( iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).Status);

}

}

}

>> Xem thêm:  Vietnamese – Traning Courses

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với ATSCADA qua số hotline để được tư vấn.

ATSCADA việt nam

ATSCADA - Providing ATSCADA software - The monitoring and data acquisition control system is the appropriate choice for integrated system projects, IoT, smart city projects, agriculture 4.0... Is trusted by many customers.

Related posts

Cài đặt lên máy khách, backup và restore mySQL Database

QUY TRÌNH TẠO DỰ ÁN ATSCADA VÀ THỰC THI TRÊN MÁY KHÁCH Quy trình tạo [...]

Lập trình Driver, Native Driver cho ATDriver

Tự lập trình thêm Driver cho ATDriver – Thêm Native Driver cho ATDriver Server TÌM [...]

Hướng dẫn tạo đồ họa cho SCADA

Hướng dẫn tạo đồ họa cho scada-Thực hiện bởi ATSCADA Lab TÌM HIỂU CHI TIẾT [...]

Tạo Client Windows App kết nối đám mây ATSCADA Server

Video hướng dẫn quy trình tạo một ứng dụng ATSCADA Client app chạy trên Windows [...]

Đọc/ghi Tag trong Web-based ATSCADA

TÌM HIỂU ĐỌC/GHI TAG TRONG WEB BASED ATSCADA 1. Đọc giá trị của tag: string [...]

Cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based ATSCADA lên Web Server

Video hướng dẫn  Hướng dẫn cài đặt IIS chạy asp.net và host ứng dụng Web-based [...]

Leave a Reply