Lập Trình ATSCADA Nâng Cao: Tag Events

Trong lập trình nâng cao, chúng ta thường sử dụng những sự kiện của Tag để xử lý những tác vụ nào đó, chúng ta có 2 sự kiện của Tag:

  1. Sự kiện xảy ra khi giá trị của Tag thay đổi
  2. Sự kiện xảy ra khi trạng thái kết nối của Tag thay đổi

Đây là một ví dụ về những sự kiện của Tag sử dụng ngôn ngữ C#.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication17
{

public partial class Form1 : Form
{

public Form1()
{

InitializeComponent();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

// Event occur when the Tag value changed
iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).TagValueChanged += Form1_TagValueChanged;

// Event occur when the connection status (good or bad) of Tag changed
iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).TagStatusChanged += Form1_TagStatusChanged;

}

void Form1_TagValueChanged(object o, ATSCADA.TagValueEventArgs e)
{

// Show the Tag value when the Tag value changed
MessageBox.Show(iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).Value);

}

void Form1_TagStatusChanged(object o, ATSCADA.TagStatusEventArgs e)
{

// Show the connection status (good or bad) of Tag
MessageBox.Show( iDriver1.Task(“AT-TMSDevice”).Tag(“HighLevel”).Status);

}

}

}

Leave a Reply