Kiến Trúc Phần Mềm ATSCADA

Kiến Trúc Phần Mềm ATSCADA

 

Software Architecture

ATSCADA được thiết kế theo KIẾN TRÚC MỞ: tương tác PLUGINS, tương tác COMPONENTStương tác SERVICES là các công nghệ phần mềm mới nhất hiện nay tạo ra các môi trường Cloud và Web làm cho ATSCADA trở nên ĐẶC BIỆT:

– Không cần update toàn bộ phần mềm, chỉ cần update components cần được cập nhật;

– Người lập trình ATSCADA có thể tự tạo các ATSCADA components thêm cho riêng mình rồi tích hợp vào ATSCADA Designer, đặc biệt nền tảng này có thể tạo ra việc thương mại SCADA components về sau, nếu nhà lập trình SCADA này có components thú vị thì có thể share hoặc bán cho người khác;

– Tương tác kiểu Services giữa iDriver và ATDriver Servers làm cho việc kết nối giữa ATSCADA Apps với ATDriver Servers là trong suốt (không giới hạn khoảng cách), có thể trên cùng localhost, trong cùng LAN hoặc qua internet GIÚP DỄ DÀNG TẠO RA CÁC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SCADA NỀN TẢNG CLOUD;

– Tương tác của các Web Tools với Web Service trên Web Server tạo nên các ứng dụng ATSCADA Web trên các thiết bị iOS, android, windows phone, … không lệ thuộc vào hệ điều hành và phân tán khắp trên internet.

Trong suốt về ngôn ngữ lập trình, hỗ trợ cả C# và VB.net trong lập trình SCADA nâng cao, điều này rất có ý nghĩa vì các ngôn ngữ .NET này cùng với môi trường Visual Studio là vô cùng mạnh cho việc lập trình ứng dụng, giúp cho hệ thống ATSCADA dễ dàng tích hợp với các phần mềm của các hãng thứ ba hoặc với hệ thống quản lý ERP phía trên trong khi các phần mềm SCADA theo kiến trúc KÍN chỉ hỗ trợ C Script, hoặc VB Script cổ điển, làm hạn chế khả năng lập trình cấp cao.

Leave a Reply