Lập Trình tạo Tools cho ATSCADA – ATSCADA User Controls

* Phần này sẽ  trình bày cách tạo một Custom User Control để các bạn tự tạo được các tools cho ATSCADA theo cách của các bạn

    1. Các bạn tham khảo video cách tạo các Desktop user controls tại đây:

2. Dựa trên cách tạo user control ở phần 1, các bạn tham khào source code của iLabel user control trong itool của Windows based ATSCADA bằng cách download về tại đây. Dựa trên nguyên tắc này, các bạn hoàn toàn tạo được bộ các tool ATSCADA riêng cho các bạn để sử dụng hoặc thương mại dựa trên hệ sinh thái Free ATSCADA. 

 

Leave a Reply